logo LM  Valsts budžeta izdevumi Labklājības ministrija:

 


logo VK  Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati

 


VSAC "Kurzeme" budžets 2020.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2020

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2020.gadam

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2020

pdfPārrobežu projekta LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem " izdevumu Tāme 2020

pdfPārrobežu projekta LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem " izdevumu atgriešanas Tāme 2020


VSAC "Kurzeme" budžets 2019.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2019

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2019

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2019.gadam

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2019 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"

pdfPārrobežu projekta LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem " izdevumu Tāme 2019

 


VSAC "Kurzeme" budžets 2018.gadā

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2018

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu tāme 2018

pdfVSAC Kurzeme ziedojumu pārskats

pdfVSAC Kurzeme plānotais budžets 2018.gadam

pdfPaskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2018. gada 12 mēnešos

pdfVSAC Kurzeme Tāme 2018 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"


 

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra – VSAC „Kurzeme” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām,

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem
Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem
Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)
2.

„Pusceļa mājas” pakalpojumi

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem.

Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

                                                                                                                                                                                   

Finansiālie rādītāji 2019. gada plāns (7.versija) Izmaiņas 2019. gada fakts Izmaiņas 2020. gada plāns (4.versija)
Resursi izdevumu segšanai 8 205 314 -12 103 8 193 211 +866 231

9 071 545

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 032 756 -12080 1 020 677 +11 579 1 032 256
Valsts budžeta transferti                      0
Pašvaldību budžeta transferti 7000 -23
6 977 +800 557
73 174
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 165 558 0
7 165 558 +866 231
7 966 115
Izdevumi - kopā 8 205 314 -12 103 8 193 211 +866 231
9 071 545
 

Būtiskākās izmaiņas 2020. gada pamatbudžetā salīdzinājumā ar 2019. gada pamatbudžetu:

2020.gadā plānoti lielāki ieņēmumi saistībā ar klientu pensiju indeksāciju. Pārskata gadā palielināts dotācijas apjoms par 11% un kopējie iestādes izdevumi 2020.gadā ir pieauguši par 11% saistībā ar amatu vietu palielinājumu par 30 amata vietām un darba samaksas pieaugumu mediķiem par 10%, līdz ar to atlīdzības fonds palielinās par 14% jeb 857 502 euro.