pic01

 

 

 

 

 

Uzlabos rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti

06.02.2019. Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis un VSIA „Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Aigars Puks Palangā parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem "(SUPER) realizāciju, kurā piedalās četras institūcijas: Palangas veselības aprūpes centrs, Lietuvas Jūras Muzejs , Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" un "Piejūras slimnīca".

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā, abās valstīs  izstrādājot jaunu un novatorisku sensorās integrācijas rehabilitācijas metodiku. Projektā iesaistītās institūcijās izveidos sensorās integrācijas telpas, kā arī  nodrošinās labas prakses izplatīšanu un apmaiņu. Projekta īstenošanas laiks ir divi gadi.

Projekta vadošā partnera Palanga Veselības aprūpes centra direktore Jūratė Mikutienė uzskata, ka "cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ir ārkārtīgi svarīgi paplašināt pakalpojumu klāstu, piedāvājot nemedicīniskas, bet zinātniski pamatotas palīdzības metodes."

Kopējais projekta budžets 651176,45 EUR, no tā Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”  budžets 103 490,04 EUR.

logo


Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija"

logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projekts ir noslēdzies.

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īstenoja projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekts veiksmīgi noslēdzies ar 2016.gada 30.aprīlī un uz esošo brīdi tiek sagatavotas visas noslēguma atskaites priekš finanšu dokumentu iesniegšanas SIF. Projekta laikā projekts tika īstenots ar biedrības "GM Integration", Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Veģi”, biedrības „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskolas, Tukuma internātpamatskolas līdzdalību.

Projektā ir sasniegts vispārīgais un specifiskais mērķis.

Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā bija plānotas un īstenotas šādas aktivitātes:

1) Jaunas programmas izstrāde veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbību norisē;

2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbību realizācija un to digitālo materiālu izstrāde;

3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana;

4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi.

Projekta īstenošanas laikā nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projekta īstenošanas laikā no 08/09/2014 līdz 30/04/2016 ir paveikts sekojošais:

- Izstrādāta 1 programma, kuras izstrādes laikā piedalījušies ne mazāk kā 5 speciālisti;

- Fiziskajās un veselības veicinošajās aktivitātēs, t.sk., veselības dienā, piedalījušies ne mazāk kā 80 bērni un jaunieši no Talsu un Tukuma novada;

- Zemgales vidusskolā, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” un Tukuma internātpamatskolā noorganizētas ne mazāk kā 204 stundas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības;

- Nodarbību norisē piedalījušies profesionāli speciālisti- fizioterapeits, sporta un pedagoģiskais pedagogs, , karatē instruktors un u.c. palīgi;

- Noorganizēts semināra cikls - Zemgales un Kurzemes reģionā;

- Izstrādāts un publicēts digitālais materiāls par programmas realizāciju un veselības dienas pasākumu biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: gmintegration.lv;

- Izstrādātais digitālais materiāls izvietots biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: gmintegration.lv un ierakstīts DVD matricās;

- Īstenoti publicitātes pasākumi, izvietojot informāciju pie sadarbības partneriem un reģionālajos laikrakstos;

- Piedalījušies projekta aktivitātēs ne mazāk kā 20 brīvprātīgie;

- kā arī veikti citi atbalsta pasākumi projekta aktivitāšu realizācijai, kā piemēram, mazvērtīgā inventāra iegāde nodarbību un veselības dienu aktivitāšu realizācijai.

Nodarbību norisē pastiprināta uzmanība tika pievērsta specializētajiem vingrinājumiem, kā arī ķermeņa stiepšana pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta bērnu kustību amplitūdu, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbēm ar kuru līdzdalību iesaistītajiem bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem tiek radīts priekšstats par veselīgu un sportisku ikdienu.

Kā pēdējais no projekta īstenošanas aktivitātes pasākumiem tika noorganizēta 28.04.2016. Veselības diena, kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki no visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem. Veselības diena notika Zemgales vidusskolā, Tukumā. Veselības dienu laikā tika dots dalībniekiem starts veselības dienas aktivitātēm un disciplīnām, tika noorganizēts informatīvs pasākums par veselīgu uzturu animācijas filmu veidā: „ Uztura piramīda” un „Veselīgs dzīvesveids”, kā arī tika iekļauta  noslēgumu uzrunas un apbalvošanas, un cienasts. Protams, lai popularizētu visu projektu kopumā 29.04.2016.notika arī Veģos seminārs, kurā tika izdalīti informatīvi materiāli un prezentēts projektā sasniegtais.

Atskats uz veselības dienas notikumiem:

 

Projekta vadītājs: Gints Rieksts

04.07.2016

 

 


Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija"

logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī  ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola.

Projekta īstenošanas laikā veiksmīgi ir uzsāktas un tiek īstenotas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kuras vada Oskars Kiseļevs sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Veģi” speciālistiem un piesaistīto fizioterapeitu. Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” nodarbības jauniešiem 2016.gadā notiek pārsvarā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” telpās, kuru norisē pastiprināta uzmanība tiek pievērsta specializētajiem vingrinājumiem, kā arī ķermeņa stiepšanas vingrojumiem- pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta jauniešu kustību amplitūdu, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbes, kuras pilnveido jauniešu izpratni par veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Nodarbību norises laikā arī no instruktora puses piesaistītie speciālisti rādīja mērķa grupai atsevišķus paraugdemonstrējumus, kurus ar lielu aizrautību uztvēra esošie jaunieši. Nodarbību laikā tiek iesaistīti vairāk kā 15 jaunieši, kuriem ir iespēja pilnveidoties un attīstīties ar jauna veida aktivitātēm no ierastās ikdienas. Jaunieši ir atsaucīgi un ieinteresēti ne tikai kustību elementos, ko demonstrē instruktors, bet arī ar lielu uzmanību uztver fizioterapeita rādītos elementus, kuru pareizu izpildi uzrauga gan iesaistītie speciālisti, gan arī instruktora asistents. Nodarbību norise izlases veidā no biedrības "GM Integration" puses tiek digitalizēta, lai veiksmīgi projekta beigās varētu izstrādāt programmas norises digitālos materiālus, kā arī atspoguļot projekta norises nodarbības un sasniegtos rezultātus. Tuvākajā laikā ir plānots visiem iesaistītajiem partneriem kopīgs veselības dienas pasākums, kas plānots  2016.gada aprīļa mēnesī. Veselības dienas laikā ir plānots, ka bērni, jaunieši un personas ar invaliditāti atrādīs vispār attīstošo nodarbību laikā iegūtās zināšanas un prasmes, papildus iegūs priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu devumu cilvēku veselības uzlabošanā. Biedrība "GM Integration" īpašu uzmanību veselības dienas norisē veltīs brīvprātīgo iesaistei pasākuma organizēšanā un norisē, atsevišķi uzrunājot potenciālos brīvprātīgos un dodot iespēju šiem cilvēkiem izpausties dažādās radošās pieejās.

karate 1

karate 2

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

22.03.2016.


 eea grants

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

 

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta laikā plānots nodrošinātatbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem. Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola.

Projekta trešajā periodā no 01.05.2015-31.08.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Pārskata periodā aktīvākais darbs notika maija mēnesī, kura laikā nodarbību vadītājs O.Kiseļevs ar asistentiem aktīvi turpināja vadīt Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kā rezultātā apguva jaunas prasmes un iemaņas. Iesaistītajai mērķa grupai liela interese bija saistīta ar nodarbību norisi nedēļas nogalēs, kuru laikā pievienojās sadarbības partneru mērķa grupas no Tukuma novada. Mērķu grupas apvienošana un kopēju treniņu vadīšana, un sacensību organizēšana ne tikai veicināja visas mērķa grupas prasmju un zināšanu uzlabošanu saistībā ar karatē, bet arī veicināja visas mērķa grupas integrāciju un savstarpējo komunikāciju. Tā pat jāpiemin, ka pārskata periodā tika uzsākts darbs pie digitālo materiālu izstrādes, kuras ietvaros plānots daļu no Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbību programmas elementiem digitalizēt un projekta beigu posmā šos materiālus izvietot biedrības GM Integration mājas lapā.

08.09.2015


eea grants

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

 

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta laikā plānots nodrošinātatbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem. Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola. Projekta otrajā periodā no 01.01.2015-30.04.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Mērķa grupa no Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi” izrādīja lielu interesi, kā rezultātā tika palielināts nodarbību skaits nedēļas griezumā un tika apgūti daudz dažādi karatē elementi, stiepšanās vingrinājumi, fiziskie vingrinājumi atbilstoši katra dalībnieka spējām, statiskie vingrinājumi, akrobātikas elementi un daudz dažādi citi vingrojumi un kustības elementi, kas veicina mērķa grupas pilnveidi un vēlmi-interesi ar vien vairāk dalībniekiem iesaistīties nodarbību norisē. Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām joprojām vadīja Oskars Kiseļevs ar asistentiem, lai karam dalībniekam būtu pēc iespējas lielāka izaugsme gan psiholoģiskajā, gan fiziskajā jomā. Jāvērš arī uzmanību, ka mērķa grupai tika nodrošināta iespēja izmantot nodarbību procesā kimono, kas vēl jo vairāk integrēja kolektīvu un visus iesaistītos dalībniekus.

05052015

05.05.2015.

 


eea grants

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)

2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde

3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana

4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi

Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta–Slampe, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskola, Tukuma internātpamatskola.

Projekta kopējā mērķa grupa: 80 bērni un jaunieši, kā arī plānots iesaistīt sešas brīvprātīgās personas. Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” iesaistīto personu skaits ir plānots ne mazāks kā 25 personas.

Galvenais plānotais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

Projekta pirmajā pārskata periodā no 08.09.2014.-31.12.2014. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu, izstrādājot mērķa grupai aktivitāšu nodarbības plānu un organizējot pašas nodarbības. Mērķa grupa pārskata periodā izrādīja lielu interesi par veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām, kuras vadīja Oskars Kiseļevs. Mērķa grupa nodarbību laikā iegūst arī iepriekš nebijušu pieredzi par piedalīšanos sacensībās.

 

vegi


 

ERAF1

Ieguldījums Tavā nākotnē!ES2

Informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta

„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā”

ieviešanu.

 

     
1. 2010.gada 10.jūlijā 1_publicitate.doc
2. 2010.gada 12.oktobrī 2_publicitate.doc
3. 2011.gada 6.janvārī 3_publicitate.doc
4. 2011.gada 14.aprīlī 4_publicitate.doc
5. 2011.gada 4.jūlijā 5_publicitate.doc
6. 2011.gada 6.oktobrī 6_publicitate.doc
7. 2012.gada 10.janvārī 7_publicitate.doc
8. 2012.gada 10.aprīlī 8_publicitate.doc
9. 2012.gada 05.jūlijā 9_publicitate.doc
10. 2012.gada 22.oktobrī 10_publicitate.doc
11. 2012.gada novembris 11_publicitate.doc

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" īsteno Eiropas sociālāfonda projektu

"Esošo pakalpojumu pilnveidošanaun jauna attīstīšana darbam ar personām ar

funkcionāliem traucējumiem VSAC "Kurzemes" filiālēs".

 

     
1. 2011.gada 5.augustā Publicitate_1.doc
2. 2011.gada 10.oktobrī Publicitate_2.doc
3. 2011.gada 30.decembrī Publicitate_3.doc
4. 2012.gada 24.februārī Publicitate_4.doc
5. 2012.gada 30.maijā Publicitate_5.doc
6. 2012.gada 2.augustā Publicitate_6.doc
7. 2012.gada 30.novembrī Publicitate_7.doc