Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

 

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Privātuma politika VSAC "Kurzeme"

 

Datu subjekta tiesības

 1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas jomas

  1. Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā VSAC “Kurzeme” un tā filiāles apstrādā personas datus.
  2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:
   1. Datu subjekts kā klients izmanto VSAC “Kurzeme” sniegtos pakalpojumus;
   2. Datu subjekts ir VSAC “Kurzeme” klienta likumiskais pārstāvis;
   3. Datu subjekts un VSAC “Kurzeme” komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta palīdzību, neatkarīgi no tā, vai datu subjektam, ir līgumiskās attiecības ar VSAC “Kurzeme”;
   4. Datu subjekts apmeklē VSAC “Kurzeme” administrācijas vai filiāļu telpas un teritorijas;
   5. Datu subjekts ir VSAC “Kurzeme” darbinieks;
   6. Datu subjekts ir ārpakalpojuma sniedzējs, tā pārstāvis vai kontaktpersona;
   7. Datu subjekts ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos, izmantot VSAC “Kurzeme” sniegtos pakalpojumus.
  3. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju par kārtību, kādā tiek apstrādāti viņu personas dati, par datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu un kārtību, kādā datu subjekti var pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi.
  4. Privātuma politikā ir izmantoti Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) jeb Vispārējā datu aizsardzības regulā (VDAR) lietotie termini un definīcijas. Regulas teksts ir pieejams šeit: .
 2. Informācija par pārzini

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430, e-pasts: pasts@vsackurzeme.gov.lv; tālrunis/fakss: +371 63491118.
   VSAC “Kurzeme” ir filiāles:
   1. filiāle "Aizvīķi",  Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3487;
   2. filiāle "Dundaga", Vīdales 17, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270;
   3. filiāle "Iļģi", Iļģi, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
   4. filiāle "Liepāja", Apšu 3a, Liepāja, LV-3401;
   5. filiāle "Gudenieki", "Saulrieti", Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312;
   6. filiāle “Veģi”, Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294.
  2. Centra datu aizsardzības speciālists ir Raimonds Rullis, pamatojoties uz noslēgto ārpakalpojuma līgumu. E-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: datuaizsardziba@vsackurzeme.gov.lv. Informāciju par personas datu apstrādi VSAC “Kurzeme” ir iespējams iegūt rakstot uz minēto e-pastu vai rakstot uz adresi Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430 ar norādi “Personu datu apstrāde”.
 3. Piemērojamie tiesību akti

  1. VSAC “Kurzeme” darbība personu datu apstrādes jomā tiek regulēta, bet neaprobežojas, ar sekojošiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem:
  2. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
  3. Personas datu apstrādes likums;
  4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  5. Ārstniecības likums;
  6. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;
  7. Likumdošana darba tiesisko attiecību jomā;
  8. Civillikums;
  9. Ministru kabineta noteikumi ārstniecības  un sociālās palīdzības pakalpojumu jomā.
   • Papildus likumdošanas aktiem personu datu apstrādes jautājumi var būt noteikti Labklājības ministrijas izdotajos rīkojumos un VSAC “Kurzeme” iekšējos noteikumos.
 4. Apstrādājamo personas datu kategorijas, to apstrādes nolūki un pamatojums

  1. VSAC “Kurzeme” apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:
    
   Nr. Apstrādājamās personas datu kategorijas Apstrādes nolūki Datu apstrādes likumīgums

   4.1.1.

   Datu subjektu - VSAC “Kurzeme” klientu pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; Datu subjektu kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

   Datu subjektu veselības dati;

   Jebkuri citi personas dati, kas saistīti ar datu subjekta uzturēšanos un pakalpojumu saņemšanu VSAC "Kurzeme“ filiālēs.

   Pilnvērtīgu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Kurzeme” klientiem.

   Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts);

   Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts)

   4.1.2.

   Datu subjektu - Klientu aizbildņu, apmeklētāju un uzņēmēju personas dati saistībā ar apmeklējumiem un klientu prombūtni.

   Datu subjektu pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

   Radniecības pakāpe ar VSAC “Kurzeme” klientu.

   Pilnvērtīgu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Kurzeme” klientiem.

   VSAC “Kurzeme” klientu integrācija sabiedrībā un iespējas laiku pavadīt ģimenēs.

   Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts);

   Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts)

   4.1.3.

   Videoieraksts, kas iegūts videonovērošanas rezultātā  VSAC “Kurzeme” telpās un teritorijās.

   Drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzības un noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana.

   VSAC “Kurzeme” klientu, apmeklētāju un personāla dzīvības un veselības apdraudējumu novēršana.

   Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu fizisko personu vitālās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts)

   4.1.4.

   Datu subjektu – VSAC “Kurzeme” darbinieku personas dati. Pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija - tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

   Ar profesionālo darbību saistītā informācijas – amats, atvaļinājumi, kvalifikācijas dokumentu kopijas, citi dati.

   Darba tiesisko attiecību uzturēšana atbilstoši likumdošanai un VSAC “Kurzeme” iekšējiem noteikumiem.

   Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts)

   4.1.5.

   Datu subjektu – VSAC “Kurzeme” pakalpojumu sniedzēju kontaktpersonu personas dati. Pamatdati - vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams); Kontaktinformācija - tālruņa numurs, e-pasts;

   Ar profesionālo darbību saistītā informācijas – kvalifikācijas dokumentu kopijas (ja nepieciešams).

   Līguma saistību izpildes nodrošināšanai starp VSAC “Kurzeme” un ārpakalpojumu sniedzēju – juridisku vai fizisku personu.

   Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts);

  2. Izvērtējot nepieciešamību, apstrādes nolūkus un likumīgumu, VSAC “Kurzeme” var veikt arī citu datu subjektu grupu vai personas datu kategoriju apstrādi. Šajos gadījumos viens no apstrādes likumīguma pamatojumiem varētu būt datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (VDAR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

 5. Datu subjekta tiesības

  1. Datu subjektam ir sekojošas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:
   1. Tiesības piekļūt Personas datiem – Datu subjekts var iegūt: (a)VSAC “Kurzeme” apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa/viņas personas dati; (b) noteiktu papildu informāciju, kas noteikta Piemērojamajos tiesību aktos, un (c) apstrādāto personas datu kopijas. Minētās tiesības datu subjekts var īstenot kontaktējoties ar VSAC “Kurzeme” un nodrošinot personas identifikācijas iespējamību vai nu klātienē VSAC “Kurzeme” administrācijā, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.
   2. Tiesības labot personas datus – datu subjekts var pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi.
   3. Tiesības dzēst Personas datus – datu subjekts var lūgt VSAC “Kurzeme” dzēst savus Personas datus, ja pastāv viens no VDAR 17. panta pirmās daļas nosacījumiem, taču, datu subjektam jāņem vērā, ka pastāv arī daži VDAR noteiktie izņēmumi, kad šo tiesību īstenošana nav iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
   4. Tiesības ierobežot Personas datu Apstrādi – Datu subjekts var panākt, lai VSAC “Kurzeme”  ierobežotu personas datu apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18.panta nosacījumus, personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos.
   5. Tiesības uz personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Datu subjekts var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi VSAC “Kurzeme”  apstrādātie Personas dati ir uzskatāmi par “pārnesamiem”.
   6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – datu subjektam, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā VSAC “Kurzeme” datu subjekta personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja VSAC “Kurzeme” ir pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
   7. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu - ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (kā tiesisko pamatu), tad datu subjekts jebkurā brīdī var to atsaukt. Šāda atsaukšana neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
  2. Datu subjektam jāņem vērā, ka Privātuma politikas 6.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas un realizējamas. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos tās var būt ierobežotas un pastāv VDAR noteiktie izņēmumi.
  3. Ja Datu subjekts uzskata, ka nav pilnvērtīgi īstenojis savas tiesības, datu subjektam jāvēršas pie VSAC “Kurzeme” vienā no šādiem veidiem:
   1. iesniedzot rakstveida iesniegumu adresētu VSAC “Kurzemei” uz adresi, kas norādīta Privātuma politika 2.3. punktā, vai;
   2. nosūtot VSAC “Kurzeme” e-pasta vēstuli e-pasta, izmantojot Privātuma politikas 2.3. punktā norādīto VSAC “Kurzeme”  e-pasta adresi;
  4. Ja VSAC “Kurzeme” ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par Privātuma politikas 7.1. punktā minēto tiesību īstenošanu, VSAC “Kurzeme” var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai vai prasīt veikt identifikāciju klātienē atbilstoši VSAC “Kurzeme”  noteiktajai iekšējai kārtībai.
 6. Saņēmēju kategorijas un personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ

  1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad datu subjekta personas dati var tikt nodoti sekojošām saņēmēju kategorijām:
   1. VSAC “Kurzeme” darbinieki un amatpersonas: iestāde ir tiesīga nodot personu datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar personas datu apstrādi;
   2. Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): iestāde ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz VSAC “Kurzeme”  noteiktus pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumus, ārstniecības un sociālās aprūpes pakalpojumus, darba aizsardzības pakalpojumus, pasta pakalpojumus un citus pakalpojumus;
   3. Valsts iestādes: iestāde var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats, piemēram, Labklājības ministrijai un tās pakļautības iestādēm, policijai, tiesai, Valsts ieņēmumu dienestam, un citām valsts iestādēm likumdošanā noteiktajā kārtībā.
   4. Citi saņēmēji: iestāde var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
  2. Personas datu Apstrāde tiek veikta tikai ES/EEZ teritorijā.
 7. Personas datu apstrādes (tai skaitā glabāšanas) ilgums

  1. Vispārējie principi: Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums ir atkarīgs no Personas datu kategorijas. Attiecībā uz vairākām Personas datu kategorijām Personas datu apstrādes, ieskaitot glabāšanu, ilgumu noteic Piemērojamie tiesību akti. Gadījumos, ja Piemērojamie tiesību akti nenoteic konkrētu apstrādes termiņu, šo termiņu noteic VSAC “Kurzeme”, ņemot vērā VDAR 5. pantā paredzētos Personas datu apstrādes principus.
  2. Informāciju par dažādu kategoriju personas datu apstrādes, tai skaitā glabāšanas, ilgumu datu subjekti var iegūt vēršoties pie VSAC “Kurzeme” administrācijas Privātuma politikas punktā 5.3. noteiktajā kārtībā.
 8. Personas datu aizsardzība

  1. VSAC “Kurzeme” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, VSAC “Kurzeme” pielieto mūsdienīgas datu apstrādes un glabāšanas tehnoloģijas.
  2. VSAC “Kurzeme” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas VSAC “Kurzeme” vārdā un uzdevumā apstrādā datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši VSAC “Kurzeme” norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. VSAC “Kurzeme” partneriem nav atļauts  apstrādāt datu subjektu personas datus saviem nolūkiem. 
  3. VSAC “Kurzeme” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no VSAC “Kurzeme”, piemēram, datu subjekta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 9. Strīdu izšķiršana un sūdzības iesniegšana

  • VSAC “Kurzeme” mēģinās atrisināt jebkuru strīdus situāciju, vienojoties ar datu subjektu, un sagaida, ka datu subjekts sākumā vērsīsies pie VSAC “Kurzeme”, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/viņas personas datu apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja uzskata, ka VSAC “Kurzeme” veiktā Apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem Personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Datu Valsts inspekcijas kontakti pieejami http://www.dvi.gov.lv/lv/.

 10. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

  • Automatizētu lēmumu pieņemšana vai profilēšana VSAC “Kurzeme” netiek veikta.

 11. Izmaiņas Privātuma politikā

  • VSAC “Kurzeme” ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta VSAC “Kurzeme” interneta vietnē, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.