Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona 

Lai nodrošinātu savu funkciju un pienākumu veikšanu sabiedrībai pārskatāmā un caurspīdīgā veidā, kā arī, lai nodrošinātu informācijas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, VSAC "Kurzeme" sadarbojas ar sabiedrības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

VSAC "Kurzeme" kā Labklājības ministrijas padotības iestāde savas kompetences ietvaros līdzdarbojas nozares normatīvo aktu izstrādē. Šajā procesā, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli, iespēja līdzdarboties ir ikvienam sabiedrības pārstāvim un dažādām nevalstiskajām organizācijām (NVO) u.c.


VSAC "Kurzeme" aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par Labklājības ministrijas pārziņā esošo un citu nozaru tiesību aktu projektiem to izstrādes vai saskaņošanas stadijā.