Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziska persona var sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

 Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

2) korupciju;

3) krāpšanu;

4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;

6) sabiedrības veselības apdraudējumu;

7) pārtikas drošības apdraudējumu;

8) būvniecības drošības apdraudējumu;

9) vides drošības apdraudējumu;

10) darba drošības apdraudējumu;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

12) cilvēktiesību pārkāpumu;

13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

15) konkurences tiesību pārkāpumu.

 Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

VSAC “Kurzeme” trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

  • Elektroniski, izmantojot e-adresi:trauksme@vsackurzeme.gov.lv;  
  • Nosūtot pa pastu, nogādājot ar kurjeru, vai iesniedzot klātienē adresē VSAC “Kurzeme”, Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430;

Trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru var lejupielādēt šeit.

Ja VSAC “Kurzeme” konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz VSAC “Kurzeme” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos direktora vietniece – Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja Tīna Brīze-Rebāne, tālr. 63491795, e-pasts trauksme@vsackurzeme.gov.lv;

Informācija par Trauksmes celšanas kontaktpunktu pieejama šeit vai www.trauksmescelejs.lv