Pielikums 20.04.2022.  rīkojumam Nr.1.7/7
     

VSAC "Kurzeme" Ierobežotas pieejamības informācijas dokumentu saraksts

N.p.k. Informācijas, dokumenta veida dokumenta nosaukums Normatīvajos aktos noteiktais pienākums

1. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu

1.1

Publisko iepirkumu pretendentu piedāvājumi un pieteikumi

Publisko iepirkumu likuma 14.pants; 38.panta 5.daļa; 40.panta 3.,4.daļas.

1.2

Iepirkuma līgumos ietvertā informācija, kas satur komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts; Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 40.panta 3. daļa

1.3

Iepirkuma līgumos ietvertie fizisko personu dati

Publisko iepirkumu likuma 14.pants; Fizisko personu datu apstrādes likums.

1.4

Visa grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti VSAC pārskatos

Likuma "Par grāmatvedību " 4.pants

1.5

VSAC "Kurzeme" statistikas pārskati, statistiskie dati par konkrētām fiziskām un juridiskām personām

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts. Valsts statistikas likuma 15.panta pirmā daļa

1.6

Trauksmes celšanas ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts, Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa

2. Informācija administrācijas iekšējai lietošanai

2.1.

Dokumenti, kas izstrādāti sagatavojoties kādas lietas kārtošanai(t. sk. ekspertu atzinumi, citu iestāžu dokumenti, pētījumu rezultāti u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrās daļas 1. un 2.punkts.

2.2.

Sarakste ar tiesību sargājošām institūcijām par darbinieku vai VSAC "Kurzeme” klientu darbību

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants

2.3.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par ierobežotas pieejamības informāciju

Informācijas atklātības likuma 11.panta 6.daļa

2.4.

Personāla atalgojuma un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.5.

Informācijas sistēmas lietotāju autorizācijas dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.6.

Audita darba dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

2.7.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un Fizisko personu datu apstrādes likums

2.8.

Darbinieku obligāto veselības pārbaužu dokumenti 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 4.punkts, 8.pants. Fizisko personu datu apstrādes likums.

2.9.

Audita darba ziņojums

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

3. Informācija par fiziskās personas dzīvi

3.1.

Personāla dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Fizisko personu datu apstrādes likums

3.2.

Uzņēmuma (pakalpojuma) līgumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.3.

Klientu personas lietas, klienta karte (dokumenti tiek iekļauti atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr. 338 ''Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.4.

Pilngadīgo un nepilngadīgo klientu reģistrācijas žurnāls

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.5.

Speciālistu (sociālā darba spec., medicīnas personāla, apprūpes personāla) dežūru pieņemšanas/nodošanas reģistrācijas žurnāli, hospitalizācijas un traumu uzskaites žurnāls, mirušo reģistrācijas žurnāls, klientu izolēšanas reģistrācijas žurnāls

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums

3.6.

Klienta pensijas, sociālā nodrošinājuma pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas u.c. ar finansēm saistītā informācija

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.7.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par klientu (medicīnas iestādēm, SIVA, VDEAK, VSAA, PMLP, tiesībsargājošām institūcijām, bāriņtiesām, sociāliem dienestiem, tuviniekiem u.c.)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

3.8.

Informācijas saistībā ar klienta biometriskiem datiem (rakstura īpašības, psiholoģiskais raksturojums, psihiskās īpatnības, ārējais izskats, vecums u.c)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.p un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.9.

Personu attēli, ko fiksē videonovērošanas sistēma

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.10.

Darbinieku veselības pārbaužu dokumenti (obligātās veselības pārbaudes karte, personas medicīniskā grāmatiņa)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.11.

Klientu veselības aprūpes dokumenti (klienta veselības karte)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.12.

Notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, medicīniskās izziņas, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.13.

Ētikas komisijas darbība- protokols, izmeklēšanas materiāli, dienesta ziņojumi u.c.

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.14.

Informācijas par fiziskās personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.15.

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par fiziskas personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4. punktsun 8.pants

Fizisko personu datu apstrādes likums.

4. Informācija, kas attiecas uz darbinieku novērojuma procesu

4.1.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem darbinieku amata konkursiem, pretendentu novērtēšanas dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

Darba likuma 38. pants

4.2.

Informācija, kas attiecas uz darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5.punkts

4.3.

Disciplinārlietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

Darba likuma 38. pants

5. Informācija dienesta vajadzībām

5.1.

VSAC "Kurzeme” sagatavotie dokumenti dienesta vajadzībām

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6.punkts un 81. pants

5.2.

Dokumenti ar atzīmi „Informācija dienesta vajadzībām”

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6.punkts un 81. pants

 

 

 

6. Informācija par komercnoslēpumu

6.1.

Komercnoslēpuma statuss tiek noteikts iepirkumu, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un, kuri veikti nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, piedāvājumi un pieteikumi, kas atbilst visām Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, tai skaitā informācija, kuru kā komercnoslēpumu vai konfidenciālo informāciju VSAC "Kurzeme” nodevuši komersanti;

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punkts, Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pants