Pielikums Nr.1
05.09.2023. rīkojumam Nr.1.7/23-13
     
VSAC "Kurzeme" Ierobežotas pieejamības informācijas dokumentu saraksts
N.p.k. Informācijas, dokumenta veida dokumenta nosaukums Normatīvajos aktos noteiktais pienākums
1. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu
1.1. Publisko iepirkumu pretendentu piedāvājumi un pieteikumi Publisko iepirkumu likuma 14.pants; 38.panta 5.daļa; 40.panta 3.,4.daļas.
1.2. Iepirkuma līgumos ietvertā informācija, kas satur komercnoslēpumu Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts; Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 40.panta 3. daļa
1.3. Iepirkuma līgumos ietvertie fizisko personu dati Publisko iepirkumu likuma 14.pants; Fizisko personu datu apstrādes likums.
1.4. Visa grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti VSAC "Kurzeme" pārskatos Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 3.panta otrā daļa
1.5. VSAC "Kurzeme" statistikas pārskati, statistiskie dati par konkrētām fiziskām un juridiskām personām Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts. Valsts statistikas likuma 15.panta pirmā daļa
1.6. Trauksmes celšanas ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts, Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa
2. Informācija administrācijas iekšējai lietošanai
2.1. Dokumenti, kas izstrādāti sagatavojoties kādas lietas kārtošanai(t. sk. ekspertu atzinumi, citu iestāžu dokumenti, pētījumu rezultāti u.c.) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrās daļas 1. un 2.punkts.
2.2. Sarakste ar tiesību sargājošām institūcijām par darbinieku vai VSAC "Kurzeme” klientu darbību Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4.punkts, 8. pants
2.3. Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par ierobežotas pieejamības informāciju Informācijas atklātības likuma 11.panta 6.daļa
2.4. Personāla atalgojuma un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts
2.5. Informācijas sistēmas lietotāju autorizācijas dati Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts
2.6. Iekšējie normatīvie akti, rīkojumi, reglamenti, noteikumi u.c Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants
2.7. Uzskaites žurnāli: Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāli u.c. Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un Fizisko personu datu apstrādes likums
2.8. Dienesta ziņojums  Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 6.panta pirmā un otrā daļa
2.9. Filiāļu pārbaužu akti Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts
2.10. Darbības nepārtrauktības un krīzes vadības plāns Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts
2.11. iestādes rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās "Lietvaris", "Horizon" u.c. esošie fiziskās personas dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants, Fizisko personu datu apstrādes likums
2.12. Videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli Fizisko personu datu apstrādes likums
2.13. Dokumentu vadības sistēma "Lietvaris", resursu vadības sistēma "Horizon" Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts Grāmatvedības likuma 33. panta pirmās daļas 2. punkts
2.14. Nodarbināto elektroniskā pasta sarakste (tai skaitā sarakste iestādes projektu izstrādes un īstenošanas ietvaros; sarakste par iestādes vienošanos un līgumu slēgšanas procesu; sarakste par iestādes iekšējiem jautājumiem, darba procesiem un citiem jautājumiem Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa
2.15. Informācija par VSAC "Kurzeme" ēku drošību un drošības sistēmām – apsardzi, ēkas piekļuves sistēmu, informācijas sistēmu lietošanas parolēm, videonovērošanas sistēmas darbības principiem un cita informācija, kas saistīta ar ēkas drošību un drošības nodrošināšanu ēkā (tajā skaitā, informācija par ugunsdrošības, elektrības, u.c. komunikāciju sistēmām uzņēmumā, to izvietojumu, tehnisko stāvokli) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa
3. Informācija par fiziskās personas dzīvi
3.1. Personāla dokumenti: rīkojumi, personu lietas,pieteikuma dokumenti izsludinātajiem darbinieku amata konkursiem, pretendentu novērtēšanas dokumenti, informācija, kas attiecas uz darbinieku novērtēšanu, disciplinārpārkāpumu izmeklēšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4. un 5.punkts un 8.pants;
Fizisko personu datu apstrādes likums, Darba likuma 38. pants
3.2. Darba līgumos, uzņēmumu līgumos iekļautie fizisko personu dati Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.3. Klientu personas lietas, klienta karte (dokumenti tiek iekļauti atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr. 338 ''Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.4. Pilngadīgo un nepilngadīgo klientu reģistrācijas žurnāls Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.5. Speciālistu (sociālā darba spec., medicīnas personāla, apprūpes personāla) dežūru pieņemšanas/nodošanas reģistrācijas žurnāli, hospitalizācijas un traumu uzskaites žurnāls, mirušo reģistrācijas žurnāls, klientu izolēšanas reģistrācijas žurnāls Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums
3.6. Klienta pensijas, sociālā nodrošinājuma pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas u.c. ar finansēm saistītā informācija Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.7. Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par klientu (medicīnas iestādēm, SIVA, VDEAK, VSAA, PMLP, tiesībsargājošām institūcijām, bāriņtiesām, sociāliem dienestiem, tuviniekiem u.c.) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
3.8. Informācijas saistībā ar klienta biometriskiem datiem (rakstura īpašības, psiholoģiskais raksturojums, psihiskās īpatnības, ārējais izskats, vecums u.c) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.p un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.9. Personu attēli, ko fiksē videonovērošanas sistēma Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.10. Darbinieku veselības pārbaužu dokumenti (obligātās veselības pārbaudes karte, personas medicīniskā grāmatiņa) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.11. Klientu veselības aprūpes dokumenti (klienta veselības karte) Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.12. Notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, medicīniskās izziņas, izmeklēšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.13. Ētikas komisijas darbība- protokols, izmeklēšanas materiāli, dienesta ziņojumi u.c. Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.14. Informācijas par fiziskās personas privāto dzīvi Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
3.15. Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par fiziskas personas privāto dzīvi Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4. punktsun 8.pants
Fizisko personu datu apstrādes likums.
4. Informācija diensta vajadzībām
4.1. Dokumenti ar atzīmi „Informācija dienesta vajadzībām” Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6.punkts un 81. pants
     
5. Informācija par komercnoslēpumu
5.1. Komercnoslēpuma statuss tiek noteikts iepirkumu, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un, kuri veikti nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, piedāvājumi un pieteikumi, kas atbilst visām Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, tai skaitā informācija, kuru kā komercnoslēpumu vai konfidenciālo informāciju VSAC "Kurzeme” nodevuši komersanti; Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punkts, Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pants