1. Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” nolikums

https://likumi.lv/ta/id/200013-valsts-socialas-aprupes-centra-kurzeme-nolikums

2. 2017. gada 13. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem

3.  2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.142Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”

https://likumi.lv/ta/id/265120-noteikumi-par-arpusgimenes-aprupes-pakalpojumu-samaksas-kartibu-un-apmeru

4. Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"

https://m.likumi.lv/doc.php?id=305995

5. Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumi Nr.518 “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

https://likumi.lv/ta/id/310556-ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-iestazu-maksas-pakalpojumu-cenradis

6. Ministru kabineta 2012. gada 12.decembra noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”

https://likumi.lv/doc.php?id=13628

7. Ministru kabineta 2007. gada 4.decembra noteikumi Nr.829 ”Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”

https://likumi.lv/doc.php?id=167547

8. Ministru kabineta 2012. gada 13.marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju