Valsts sociālās aprūpes centra “KURZEME”  
DARBA PLĀNS 
 2020. gadam

 

Aktivitāte Rādītājs Izpildes beigu termiņš Atbildīgā amatpersona
Pamatdarbība
1.

Veikt klientu funkcionālo

spēju izvērtējumu atbilstoši

LR MK  02.04.2019. noteikumiem

Nr. 138 “Noteikumi par sociālo

pakalpojumu un sociālās

palīdzības saņemšanu”. 

1.1.  Izvērtētas klienta pašaprūpes prasmes,

noteikts klientu aprūpes līmenis, veikta klientu grupēšana.

Ne retāk kā reizi gadā un mainoties klienta situācijai Filiāļu vadītāji

1.2. Izstrādāti klientu  individuālām vajadzībām

atbilstoši sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas plāni 

31.12.2020. 

1.3. Klientu aprūpē iesaistītais personāls iepazīstināts

ar klienta individuālo aprūpes/rehabilitācijas plānu

31.12.2020. 

1.4. Nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas,

atbilstoši katra klienta individuālajām spējām un vajadzībām.

31.12.2020.
1.5.Nodrošinātas pašaprūpes un sadzīves prasmju apmācības. 31.12.2020.

1.6. Izstrādāti pašaprūpes un sadzīves prasmju

apmācību plāni/programmas.

31.12.2020.

1.7. Nodrošināta klientu sociālās aprūpes/ rehabilitācijas

plānā iekļauto pasākumu izpildes kvalitāte. 

31.12.2020.

1.8. Nodrošināta klientu garīgās dzīves un kultūras

vajadzību apmierināšana

31.12.2020.

1.9. Nodrošinātas klientu izglītības iespējas, t.sk. skolas

vecuma bērnu obligāta iekļaušana izglītības sistēmā

31.12.2020.
2 Veselības aprūpes nodrošināšana

Nodrošināta klientu veselības aprūpe atbilstoši

individuālām vajadzībām, t.sk.:

Nekavējoši, klientam iestājoties
Saskaņā ar ģimenes ārsta norīkojumu Saskaņā ar ģimenes ārsta norīkojumu
Filiāļu vadītāji
2.1. reģistrācija pie ģimenes ārsta, psihiatra;

2.2. ikgadējās veselības pārbaudes, t.sk. plaušu rentgens,

ginekologs, antropometriskie mērījumi u.c.

2.3. speciālistu apmeklējumi.
2.4. zobārstniecības pakalpojuma pieejamības palielināšana

2.5.klientu ēdināšanas atbilstība noteiktai diētai un

uztura normām kontrole.

2.6.noteikts klientiem nepieciešamo palīglīdzekļu veids un apjoms,

nodrošināta palīglīdzekļu pieprasīšana, saņemšana, uzskaite, uzraudzība.

3

Klientu un viņu tuvinieku

informēšana un iesaistīšana

sniegtā pakalpojuma izvērtēšanā

3.1.Apkopota un aktualizēta informācija par klientu tuviniekiem

un likumiskiem pārstāvjiem

31.12.2020. Filiāļu vadītāji

3.2.Ievērojot datu aizsardzību tiek sniegta  informācija par klientu

aprūpes procesa norisi un veselības stāvokli. 

31.12.2020.

3.3.Veikta sadarbība ar vecākiem,  pašvaldību

sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām u.c.

iestādēm, lai sekmētu bērnu

aprūpes pietuvināšanu  ģimeniskai videi 

31.12.2020.

3.3. Iesaistīti klientu tuvinieki sociālās aprūpes padomes darbā,

sniegto pakalpojumu izvērtēšanā,  ieteikumu sniegšanā. 

31.12.2020.

3.4. Veikta klientu, viņu likumisko pārstāvju un darbinieku

anketēšana/aptauja:                     

3.4.1. Apkopoti anketēšanas rezultāti, konstatēti problēmu cēloņi;          

3.4.2.  Izstrādāti priekšlikumi problēmu novēršanai un

iesniegti direktoram izvērtēšanai

31.12.2020.
4

Informācijas apstrāde datu

bāzē IS "SPOLIS’’; NPAIS

Nodrošināta regulāru datu ievade par klientu IS “SPOLIS”  31.12.2020. Filiāļu vadītāji
Atbildīgie darbinieki

Nodrošināta nepieciešamās informācijas apstrāde NPAIS,

sekmējot starpinstitūciju sadarbību un

informācijas apriti par bērniem

5

Klientu drošības jautājumu

aktualizācija

5.1. Vide sakārtota  atbilstoši universālā dizaina principiem 31.12.2020. Filiāļu vadītāji, Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa

5.2. Aktualizēta klientu piederība riska grupai,

informēti klientu aprūpē iesaistītie darbinieki

31.12.2020. Ne retāk kā reizi gadā un mainoties klienta situācijai Filiāļu vadītāji

5.3.Nodrošināta klientu uzraudzība, atbilstoši noteiktajai

riska grupai un uzraudzības režīmam

31.12.2020.

5.4. Nodrošināti regulāri informatīvi pasākumi un individuālas

pārrunas klientiem par drošības jautājumiem (ceļu satiksmes

noteikumi, ugunsdrošība, veselības uzturēšana u.c.),

rīcība dažādās situācijā. 

31.12.2020. 

5.5  Nodrošināti regulāri informatīvi pasākumi un individuālas

pārrunas klientiem par pienākumiem, tiesībām

un uzvedības normām

31.12.2020. 
5.6. Noteikti, analizēti riska faktori un veikti pasākumi to novēršanā. 31.12.2020.

5.7.Veikti preventīvi pasākumi personālam klientu drošības

jautājumu aktualizācijai.

31.12.2020.
6

Klientu deinstitucionalizācijas

procesu veicināšana

6.1.  Veikta klienta ikgadējā atbalsta plāna aktualizācija un

informētas pašvaldības par izmaiņām atbalsta plānos

31.12.2020. Filiāļu vadītāji, Pusceļa mājas vadītāja, Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa

6.2 Veikta sarakste ar pašvaldībām par klientu iespējām

dzīvot sabiedrībā.

6.4.Sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu-veicināt

klientu un darbinieku izpratni par DI projekta pasākumu īstenošanu.

7

Klientu dzīves kvalitātes

uzlabošana

7.1.Uzlaboti sadzīves apstākļi filiālēs-estētiski noformētas,

iekārtotas klientu koplietošanas un dzīvojamās telpas,

radot mājas un piederības sajūtu 

31.12.2020. Filiāļu vadītāji 

7.2.Novērsti iekšējās un ārējās pārbaudēs  konstatētie trūkumi,

kas ietekmē klientu sociālo un veselības aprūpi, klientu drošību

31.12.2020.

7.3. Aktualizētas klientu interešu nodarbības un prasmju

apguves programmas

31.12.2020.

7.4. Nodrošināta bērniem un pilngadīgiem klientiem,

ģimeniskai videi pietuvināta aprūpe un pakalpojumi,

atbilstoši individuālajam attīstības posmam, aprūpes

līmenim un pamatdiagnozei.

31.12.2020.
8 Brīvprātīgais darbs

8.1. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgo

piesaiste darbā ar bērniem un pieaugušajiem socializēšanās

iespēju paplašināšanai.

31.12.2020. Filiāļu vadītāji

8.2.Nodrošināta informācija par brīvprātīgā darba aktualitātēm

un veiktajām aktivitātēm iestādes mājaslapā.

31.12.2020.
9

Iekšējo normatīvo aktu

aktualizācija/ izstrāde,

procesu apraksti un shēmas

 9.1.Aktualizēti iekšējie normatīvie akti, nodrošināta

efektīva lēmumu pieņemšana sniegtā pakalpojuma

izvērtēšanā un pilnveidošanā

31.12.2020. Filiāļu vadītāji, Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa
9.2. Izstrādātas/ aktualizētas informācijas aprites shēmas 31.12.2020.
10

Personāla attieksmes pret

klientiem uzlabošana,

kolektīva saliedēšana un

komunikācijas uzlabošana,

komandas darba principu

nodrošināšana

10.1.Regulāri  informēti darbinieki par klientu situāciju

izmaiņām un veicamiem pasākumiem

31.12.2020. Filiāļu vadītāji

10.2.Darbinieku pienākumu un atbildības deleģēšana,

sniedzot klientam plānoto pakalpojuma grozu

31.12.2020.

10.3.Starp profesionāļu komandā iekļauti klientu

aprūpē iesaistītie darbinieki 

31.12.2020.
11

Pašnovērtējums un pakalpojuma

kvalitātes vadība

11.1.Sniegtais pakalpojums atbilst Latvijas Republikas

normatīvo aktu prasībām sociālās aprūpes,

sociālās rehabilitācijas, veselības aprūpes pakalpojuma

pieejamības un individuālās atbilstības jomā:

Saskaņā ar pārbaužu plānu Filiāļu vadītāji,
Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa,
direktors
11.1.1. klientu drošība;                                                                
11.1.2.aprūpes nodrošināšana klientiem;
11.1.3.klientu problēmu risināšana;
11.1.4. cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana;         

11.1.5. klienta sagatavošana patstāvīgai dzīvei, t,sk.,

DI procesā iekļautie klienti;

11.1.6. klientu veselības aprūpe; 
11.1.7. higiēnas normu ievērošana.

11.1.8. veikts iekšējais pašnovērtējums par sociālo

pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam

31.03.2020.
Atbalsta pasākumi
Saimnieciskā darbība
12

Remontdarbi kontrolējošo institūciju

ieteikumu izpildei un klientu drošības nodrošināšanai, vides pieejamības nodrošināšanai

12.1. Filiālē "Iļģi" evakuācijas durvis aprīkotas ar

durvju piekļuves sistēmu un tās pievienotas

pie ugunsdrošības signalizācijas sistēmas paneļa

2.cet (ŠN iepirkums) Filiāles vadītājs; galvenais saimniecības pārzinis, saimniecības nodaļas vadītāji

12.2. Filiālē "Iļģi" veikta gājēju celiņu seguma

atjaunošana (bruģakmens seguma izbūve) 

2-3.cet.

12.3. Filiālē "Iļģi" veikti terases un jumta

atjaunošanas darbi

3-4.cet.

12.4. Filiālē "Iļģi" veikti lietus ūdens tekņu un

fasādes atjaunošanas darbi

3-4.cet.

12.5. Filiālē "Dundaga" veikts iebraucamā ceļa

seguma remonts 

2.cet.

12.6. Izstrādāts projekts par filiāles "Dundaga"

jumta seguma nomaiņu

4.cet. 

12.7. Filiālē "Dundaga" evakuācijas durvis aprīkotas ar

durvju piekļuves sistēmu un tās pievienotas

pie ugunsdrošības signalizācijas sistēmas paneļa

3.cet.

12.8. Filiālē "Dundaga" veikta gājēju celiņu seguma

atjaunošana (bruģakmens seguma izbūve) 

3.cet. 
13

ES ERAF darbības programmas

‘’Izaugsme un nodarbinātība’’

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa

‘’Veicināt energoefektivitātes

paaugstināšanu valsts un

dzīvojamās ēkās’’ 4.2.1.2. pasākuma

‘’Veicināt energoefektivitātes

paaugstināšanu valsts ēkās’’ īstenošana

Izsludināts būvdarbu iepirkums un noslēgts

līgums par būvdarbu veikšanu

2.cet. (ŠN iepirkums) Filiāles vadītājs; administratīvās nodaļas vadītājs, juriskonsults, galvenais saimniecības pārzinis, galvenā grāmatveža vietnieks
14

INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas

pārrobežu sadarbības programmas

2014.-2020. projekta Nr. LLI-336

"Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā

rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem,

kas cieš no garīgās un uzvedības

traucējumiem" ietvaros.

14.1. Veikta klientu tetēšana izmantojot sensorās

rehabilitācijas metodiku un aprīkojumu

4.cet. Filiāles vadītājs; galvenais saimniecības pārzinis; finansists.
14.2. Projekts noslēdzies 11.2020. 
Finanšu vadība un grāmatvedība
15

Finanšu vadības un grāmatvedības

uzskaites pilnveidošana

15.1. Saskaņā ar izmaiņām (stājas spēkā 01.01.2020.)

grāmatvedības uzskaites kārtībā budžeta iestādēs,

veikt izmaiņas ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas

kodu uzskaitē un pielietošanā.

30.12.2020. Grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis, finansists
15.2. Efektīva finansējuma apguve un plānošana 30.12.2020. Finansists
16 Plānot VSAC "Kurzeme" ieņēmumus un izdevumus

Izstrādāt budžeta tāmes kārtējam pārskata gadam,

sadalījumā pa filiālēm un budžeta izdevuma veidiem

(projektiem). Sagatavot finansēšanas plānus

atbilstoši piešķirtam budžetam.

30.12.2020. Finansists, grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis
17

Kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu

sadalījumā pa struktūrvienībām un EKK

Regulāra kontrole par finanšu līdzekļu izlietojumu

atbilstoši finanšu plānam, t.sk. kreditoru parādu

dinamiku, lai nepieļautu kreditoru parādu pieaugumu

1 reizi mēnesī Grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis, finansists
18

Sagatavot ikmēneša, ceturkšņa

atskaites, gada finanšu un statistikas

pārskatus

18.1. Iesniegt ikmēneša atskaites par finansējuma

faktisko izpildi (sadalījumā pa filiālēm) un gada

plānu (ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam)

VSAC direktoram, nodaļu vadītājiem un filiāļu vadītājiem

1 reizi mēnesī Finansists, grāmatvedības nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis

18.2.Informēt filiāļu vadītājus par finansējuma

izpildi iepriekšējā periodā un aktuālajiem jautājumiem

finansējuma plānošanā turpmākajos saimnieciskā

gada mēnešos 

30.12.2020. Finansists, grāmatvedības nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis

18.3.Sagatavot un iesniegt LM Finanšu vadības

departamentam ikmēneša un ceturkšņa atskaites

par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu

prognozi, atlīdzības prognozi un faktu, budžeta izpildi u.c.

1 reizi ceturksnī Finansists, grāmatvedības nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis

18.4.Sagatavot un iesniegt nepieciešamās grāmatvedības

atskaites Valsts ieņēmumu dienestam un citām

institūcijām, t.sk. mēneša pārskats "Ziņojums par valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma

nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu"

VID datu bāzē EDS u.c.

Saskaņā ar likumdošanā noteiktiem termiņiem un pēc pieprasījuma Grāmatvedības nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis, grāmatvedis

18.5. Sagatavot ikmēneša, ceturkšņa un gada finanšu

pārskatus Valsts kases e-pakalpojumu sistēmā:

mēneša pārskats par aizdevumiem; mēneša atlīdzības

pārskats; ceturkšņa finanšu pārskats; gada finanšu pārskats”

Saskaņā ar likumdošanā noteiktiem termiņiem Grāmatvedības nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis
19

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu

samaksas atgūšana

19.1. Apkopot informāciju par parādniekiem un aprēķināt

samaksas parādu par 2019.gadu pēc pieņemtajiem

lēmumiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu

samaksas atgūšanu (18.03.2014.MK noteikumi Nr.142)

25.01.2020. Grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis, juriskonsults

19.2. Sagatavot brīdinājumus un izpildrīkojumus

parādniekiem par parāda labprātīgu samaksu

30.12.2020. Grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis, juriskonsults

19.3. Nosūtīt Labklājības ministrijai informāciju

par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas atgūšanu

20.01.2020. un
20.07.2020.
Filiāles ‘’Liepāja’’ vadītājs,
grāmatvedības nodaļas vadītājs-galvenais grāmatvedis, juriskonsults
Personāla vadība
20

Centra personāla plānošana,

pārvaldība un attīstība

20.1. Izstrādāts un aktualizēts amatu un mēnešalgu saraksts. 31.12.2020. Direktors, Personāla nodaļas vadītājs, personāla speciālists, finansists
20.2 Izstrādāts un apstiprināts atvaļinājuma grafiks. 30.03.2020. Filiāļu vadītāji, Personāla nodaļa

20.3. Izstrādāts un apstiprināts darbinieku

kvalifikācijas celšanas pasākumu plāns.

30.03.2020. Filiāļu vadītāji, Personāla nodaļa

20.4. Sadarbība ar izglītības iestādēm, darbinieku

kvalifikācijas celšanai, darbinieku individuālās

izglītības iegūšanas sekmēšana.

30.12.2020. Personāla nodaļa, filiāļu vadītāji

20.5. Personāla resursu piesaiste, atlase un

pēctecības plānošana.

30.12.2020. Personāla nodaļa

20.6. Personāla atlase uz papildus 30,00 amata vietām

(MK  21.04.2008. noteikumiem Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu

un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”)

30.12.2020. Personāla nodaļa

20.7. Darbinieku darba izpildes novērtēšana

(10.07.2012. MK Not.Nr.494).

30.12.2020. Direktors, filiāļu vadītāji, Personāla nodaļa

20.8. Labās prakses pārņemšana no citiem sociālās

aprūpes centriem, iesaistot darbiniekus pieredzes

apmaiņā arī citur Latvijā, kā arī citās

Eiropas Savienības valstīs

30.12.2020. Personāla nodaļa, filiāļu vadītāji
21

Noteikt darbinieku skaitu un

to strukturālo sadalījumu Centra filiālēs

21.1. Apzināts un noteikts nepieciešamais darbinieku

skaits un to sadalījums Centra funkciju veikšanai filiālēs

  Direktors,
Filiāļu vadītāji,
Personāla speciālisti
    21.2. Pēc nepieciešamības veikti grozījumi amata aprakstos   Personāla speciālisti
22

Klientu aprūpē iesaistītā personāla

kvalifikācijas celšana

Kvalifikācijas paaugstināšana saskaņā ar

apstiprināto Centra darbinieku kvalifikācijas

celšanas plānu 2018. gadam (vidēji 300 darbiniekiem)

31.12.2020. Filiāļu vadītāji, Personāla nodaļa
23

Darba tiesību nodrošināšana,

kontrole un uzraudzība

23.1. Darba tiesisko attiecību, t.sk.

pušu savstarpējo tiesību un pienākumu, tiesiska īstenošana.

30.12.2020. Direktors, filiāļu vadītāji, personāla nodaļa
23.2. Darba attiecību operacionālā vadība un administrēšana. 30.12.2020. Personāla nodaļa
24 Atskaites un pārskati

24.1. Iesniegt ikmēneša atskaiti par amata

vietu faktisko aizpildījumu (sadalījumā pa filiālēm)

finansistam iesniegšanai Labklājības ministrijā.

1 reizi mēnesī Personāla nodaļas vadītājs

24.2.Sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā datu

noliktavas informāciju par darbiniekiem

(līdz kārtējā mēneša 15.datumam par

situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo

datumu) (07.11.2017. MK Not.Nr.662)

1 reizi mēnesī Personāla nodaļa

24.3. Apkopot un iesniegt Centrālā statistikas

pārvaldē atskaiti - “Uzņēmuma (iestādes)

vietējās darbības veida vienības 2018. gadā”

10.05.2020. Personāla nodaļas vadītājs

24.4. Apkopot un iesniegt darbinieku

veselības apdrošinātājam sarakstu par

darbinieku izslēgšanu vai pievienošanu

apdrošināto darbinieku veselības

apdrošināšanas polisei (līdz 25.datumam).

1 reizi mēnesī Personāla nodaļas vadītājs
25

Personāla resursu darba vides

veidošana un uzturēšana

25.1. Nodrošināt drošu darba vidi: 30.12.2020. Kompetenta institūcija, atbildīgais  darbinieks par DA,
25.1.1. Veikta darba vides risku novērtēšana

25.1.2. Sniegti priekšlikumi vadībai darba

vides risku novēršanai

30.12.2020.  vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos

25.1.3. Darbinieku obligātās veselības

pārbaudes (mēnesī vidēji 15 darbinieki)

30.12.2020. Atbildīgais darbinieks par DA, atbildīgie darbinieki filiālēs
25.1.4. Darbinieki instruēti darba drošības jautājumos 30.12.2020. Atbildīgais darbinieks par DA, atbildīgie darbinieki filiālēs
25.2.  Veicināt darbinieku arodveselību 30.12.2020. Kompetenta institūcija, atbildīgais darbinieks par DA,  atbildīgie darbinieki filiālēs
25.3. Organizēt pasākumus darba drošības jomā 30.12.2020. Atbildīgais darbinieks par DA,  atbildīgie darbinieki filiālēs

25.4. Veidot vienotu izpratni darbiniekiem

par centra mērķiem, stratēģiju un darba

organizācijas procesiem.

30.12.2020. Direktors, filiāļu/nodaļu vadītāji
Ikdienas darbi
26

Izpildīt 05.03.00 apakšprogrammas

“Aprūpe valsts sociālās aprūpes

institūcijās” VSAC "Kurzeme"

noteiktos rezultatīvos rādītājus

26.1. Klientu skaits – 745 sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji t.sk., Pusceļa mājā 27 klientu vietas 31.12.2020. Direktors
26.2 Amata vietu skaits – 559.6
26.3. Filiāļu skaits – 6
27

Veikt organizatoriskus pasākumus

VSAC „Kurzeme” darbības

nodrošināšanai

27.1. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus   Pēc nepieciešamības Nodaļu vadītāji 

27.2. Veikt iepirkumus VSAC "Kurzeme"

vajadzībām, saskaņā ar iepirkumu plānu

visu gadu Juriskonsults; Pastāvīgā iepirkumu komisija
28

Nodrošināt iekšējās kontroles

sistēmas darbību

28.1. Identificēti riski iestādes pamatfunkciju

nodrošināšanā

31.12.2020. Filiāļu vadītāji, nodaļu vadītāji, direktors
28.2. Aktualizēts risku vadības reģistrs 30.10.2020.
28.3. Veikta IKT drošības risku novērtēšana 01.10.2020. Informācijas vadības speciālists
29

Plānot VSAC "Kurzeme" darbību

2021. gadam

29.1.Noteiktas darbības prioritātes 2021. gadam 31.12.2020. Filiāļu vadītāji, finansists, direktors, nodaļu vadītāji

29.2. Sagatavots iepirkumu plāna projekts

2021.gadam un nosūtīts izvērtēšanai un

saskaņošanai VSIA "Šampētera nams",

Labklājības ministrijai

VSIA "ŠN" 20.10.2020.
LM 01.11.2020.
Juriskonsults; Pastāvīgā iepirkumu komisija
30

Ētikas normu ievērošana,

korupcijas un interešu konfliktu

novēršana

30.1. Aktualizēts  amatpersonu saraksts un

ētikas kodekss

31.12.2020.
(pēc vajadzības)
Juriskonsults, Personāla nodaļas vadītājs, direktors

30.2. Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas

pamatprasību korupcijas un interešu

konflikta riska novēršanai publiskas personas

institūcijā izpildi.

  Direktors, juriskonsults, atbildīgais darbinieks
30.3.Ētikas komisijas sēdes.  Pēc nepieciešamības  
31 Konstatēto trūkumu novēršana

31.1.Nodrošināta Valsts kontroles, Labklājības

ministrijas un ārējo pārbaužu konstatēto

trūkumu novēršana

Norādītajos termiņos Direktors, Nodaļu vadītāji, filiāļu vadītāji

31.2.  Latvijas Republikas tiesībsarga ieteikumu

izpilde un uzraudzība.

   
32 Sabiedrības informēšana

32.1.VSAC ‘’Kurzeme’’ mājaslapas informācijas

regulāra aktualizācija

Visu gadu pēc nepieciešamības Informācijas vadības speciālists, nodaļu vadītāji,
Iepirkumu speciālists, juriskonsults
32.2.Sadarbība ar LM Komunikāciju nodaļu un masu mēdijiem Visu gadu pēc nepieciešamības  

32.3.Sagatavot publisko gada pārskatu,

publicēt VSAC mājaslapā

 01.07.2020.